Få HR chefer nöjda med Employer Branding arbetet

jun 2, 2016 | Comprend, Employer branding, HR, Talent Management Barometern, Varumärke


Många organisationer eftersträvar idag att ha ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke, eller Employer Brand. När vi på Comprend tillsammans med Stardust har undersökt hur väl rustade Svenska företag är inom Employer Branding området syns dock ett tydligt gap. För en majoritet är Employer Branding en av företagets viktigaste strategiska frågor. Samtidigt är bara 22% av tillfrågade chefer och HR ledare nöjda med det Employer Branding arbete som görs idag i organisationen. Det behövs mer tid, mer budget och mer strategiskt tänk menar de tillfrågade. Här är fem spaningar från studien som beskriver nuläget för det svenska Employer Branding arbetet.

Employer Branding är det mest använda samlingsbegreppet för arbetet med att bygga en organisations varumärke som arbetsgivare. Som med allt varumärkesbyggande måste arbetsgivarvarumärket laddas med rätt associationer för att locka och engagera rätt målgrupp. I årets undersökning Talent Management Barometern gjordes ett fördjupningsavsnitt om företagens Employer Branding arbete, som visar på flera möjligheter och utmaningar.

Spaning 1: Employer Branding är både internt och externt

Undersökningens resultat visar att fokuset för Employer Branding arbetet är nästan lika mycket internt som externt hos de deltagande företagen. Det visar på en positiv utveckling då frågan om Employer Branding länge har varit synonymt med en organisations externa image som arbetsgivare. Resultaten bekräftar bilden av att allt fler arbetsgivare har breddat den ansatsen. På senare år har fler insett att arbetsgivarvarumärket just ska byggas inifrån och ut och att man behöver göra medarbetarna till organisationens bästa ambassadörer. Inte helt olikt vad konsumentvarumärken idag strävar efter.

Spaning 2: Employer Branding blir bara viktigare

Nej, frågan om Employer Branding är ingen fluga och har inte peakat, inte enligt de som svarat på vår undersökning i alla fall. 8 av 10 chefer och HR ledare säger att Employer Branding kommer bli allt viktigare framöver. Flera saker kan spela in detta, som t.ex. en ökad konkurrens om talangerna och framtida medarbetares nya möjliga karriärval i ett arbetsliv blir allt mer digitaliserat och globalt. Att vara freelansare, digital nomad eller start-up entreprenör är bara några alternativ som blir allt mer tillgängliga.

Spaning 3: Bara en av fyra mäter sitt Employer Branding arbete

Jo, det är sant. Endast 25% sätter mål och följer upp sitt Employer Branding arbete. Här finns kort sagt en stor potential att öka det interna fokuset på frågorna och få mer resurser till området, genom att koppla arbetet och dess effekt till viktiga mål för företaget.

Spaning 4: Mer resurser behövs till Employer Branding

Just resursfrågan sticker ut på flera ställen i undersökningen. Hela 7 av 10 chefer och HR ledare i undersökningen medger att deras företag skulle behöva lägga mer resurser på att bygga sitt arbetsgivarvarumärke. Resultaten tyder på att dagens chefer och HR ledare har insett arbetets betydelse och att Employer Branding kräver resurser. Samtidigt lär utsikterna för att få mer resurser vara svaga om ansvariga personer inte börjar mäta och följa upp vad arbetet ger för resultat.

Spaning 5: Tid, pengar och strategi bromsar arbetet

Det som hindrar företagen att lyckas bättre med sitt Employer Branding arbete är enligt de tillfrågade cheferna framförallt att de saknar tid att prioritera frågorna mer. Även brist på en tydlig strategi för Employer Branding och otillräcklig budget kommer i topp när respondenterna rankar hinder för att bli bättre. Samtidigt som de flesta upplever brist på tid och pengar svarar bara ett fåtal att man saknar ledningens stöd, något som torde gå hand i hand.

Om något ger undersökningen en mängd frågor och ett diskussionsunderlag för internt bruk. Är det så här hos oss? Hur kan vi minska gapet? Var kan vi börja? Borde vi inte mäta mer? Framförallt om det är så viktigt?

Inför diskussionen du vill föra, läs gärna hela rapporten här för mer material, inklusive våra 7 tips för att lyckas med ert Employer Branding arbete.